Opracowujemy :
– projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
a także decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
– projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
– opracowania ekofizjograficzne,
– prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko,
– oceny aktualności dokumentów planistycznych,
– koncepcje podziału i zagospodarowania terenu,
– koncepcje zagospodarowania terenów zielonych,
– projekty zagospodarowania terenów sportu i rekreacji,
– projekty architektoniczne budynków mieszkalnych, obiektów usługowych,
przemysłowych, sportowych, edukacji, gastronomii, służby zdrowia i innych,
projekty aranżacji wnętrz.